OGÓLNE WARUNKI Sprzedaży MPC Metal SP. Z O.O.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

 1. Ogólne warunki sprzedaży zwane dalej OWS, mają zastosowanie do zawieranych pomiędzy stronami  umów, których przedmiotem jest sprzedaż towarów, zwanych dalej Towarami, dokonywana przez MPC Metal Sp. z o.o. z siedzibą: 20-474 Lublin ul. Smoluchowskiego 7 zwaną dalej MPC Metal, na rzecz podmiotu zwanego dalej Kupującym, stanowiącym przedmiot działalności handlowej MPC Metal i stanowią integralną część wszystkich zawieranych przez MPC Metal umów sprzedaży włącznie z dostawami uzupełniającymi lub zastępczymi.
 2. OWS określają wzajemne relacje pomiędzy MPC Metal i Kupującym. Odstępstwo od stosowania OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi OWS, a postanowieniami umowy zawartej pomiędzy stronami, zastosowanie mają warunki sprzedaży ustalone w zawartej przez strony umowie.
 3. OWS podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego najpóźniej w dniu składania przez niego zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży stanowi o tym, że Kupujący przyjął OWS do wiadomości i akceptacji.
 4. OWS dostępne są również na stronie internetowej MPC Metal www.mpcmetal.pl
 5. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z MPC Metal, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych  umów sprzedaży, do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 6. W odniesieniu do wszelkich zamówień Kupującego obowiązują wyłącznie niniejsze OWS. Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się warunkom zakupu załączanym do zamówienia, czy też do ewentualnych szczególnych warunków Kupującego, jeśli nie są one zgodne z niniejszymi OWS, standardami dla danego asortymentu obowiązującymi w MPC, lub wcześniejszymi szczegółowymi  ustaleniami między stronami. Nie są one dla MPC Metal zobowiązujące nawet wówczas, gdy nie sprzeciwimy się im ponownie przy podpisywaniu umowy. Wraz z rozpoczęciem wykonania zamówienia potwierdzana jest zgoda Kupującego na OWS MPC Metal, bez wymogu dodatkowego na to wskazania.

Rozdział II
Informacje o Towarach, Oferty, Wzorce, Ceny
§2

 1. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. MPC Metal zobowiązany  jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego.
 2. MPC Metal nie odpowiada za dalsze zastosowanie przez Kupującego zakupionego Towaru.
 3. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez MPC Metal mają charakter wyłącznie  informacyjny. Wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych i nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Złożona przez MPC Metal oferta sprzedaży Towarów skierowana do konkretnego Kupującego wiąże MPC Metal przez okres 14 dni od daty jej wystawienia, chyba, że w danej ofercie podany zostanie inny termin.
  W przypadku jeżeli okres nie został podany, ceny są wiążące w okresie, w którym kupujący mógł niezwłocznie oświadczyć MPC Metal, że ofertę przyjmuje.
 5. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące w MPC Metal w dniu złożenia zamówienia.
 6. Jeśli, już po zawarciu umowy wprowadzona zostanie opłata eksportowa/importowa od Towaru, podatek lub inna podobna opłata, nastąpią zmiany w ich wysokości, nastąpi zmiana surowca lub kursu walut, MPC Metal może zmienić cenę w odpowiednim zakresie, nawet jeśli wprowadzenie opłaty lub jej zmiana lub zmiana ceny surowca lub kursu walut nie zostały uwzględnione w umowie.
 7.  Jeśli istnieje obawa, że Kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, MPC Metal ma prawo uzależnić wydanie Towaru od uprzedniego uiszczenia należności albo przedstawienia stosownych gwarancji lub zabezpieczeń. Jeśli nie nastąpi to bezzwłocznie, MPC Metal ma prawo odstąpić od umowy.
 8. Wszelkie rabaty, upusty, bonifikaty itp. udzielane przez MPC Metal wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie.

Rozdział III
Zawarcie I Realizacja Umowy
§3

 1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia pisemnego złożonego przez Kupującego.
 2. Zamówienie powinno zawierać następujące elementy:
  a. nazwę Kupującego, dokładny adres,
  b. powołanie się na ewentualną ofertę;
  c. Wielkość zamówienia (należy ewentualnie określić minimum i maksimum);
  d. rodzaj zamawianego materiału;
  e. wymiary, ilość;
  f. terminy, miejsce i warunki wydania towaru, środek transportu;
  g. numer identyfikacji podatkowej NIP oraz w przypadku spółek prawa handlowego pozostałe informacje wynikające z art. 206 lub 374 ksh zaś w przypadku osób fizycznych numer i miejsce dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. MPC Metal potwierdzi w terminie do 1 dnia na piśmie przyjęcie zamówienia Kupującego z podaniem ceny jednostkowej netto loco magazyn MPC Metal, w przypadku realizacji dostaw asortymentu znajdującego się na magazynie.
 4. W przypadku, jeśli zamówienie dotyczy materiału sprowadzanego przez MPC Metal na specjalne zamówienie Kupującego potwierdzenie zamówienia zostanie przesłane na piśmie niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia od dostawcy tego Towaru.
 5. W przypadku jeżeli Kupujący w terminie do 1 dnia nie wniesie zastrzeżeń do złożonego potwierdzenia zamówienia, uważać się będzie, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji na warunkach  określonych w jego potwierdzeniu.
 6. Dopuszcza się złożenie zamówienia za pośrednictwem faksu lub przez e-mail. Potwierdzenie zamówienia nastąpi w tym przypadku za pośrednictwem faksu lub przez e-mail. Postanowienia ust. 4 mają odpowiednie zastosowanie.

§4

 1. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez MPC Metal i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej.
 2. Poza uregulowaniami zawartymi w OWS, MPC Metal dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów.

§5

 1. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. mb, kg, sztuki).

§6

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żadnej, jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, w tej sytuacji MPC Metal nie ponosi odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 2. Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do transakcji, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie.

§7

 1. Dostawa towaru zakupionego przez Kupującego jest realizowana na podstawie potwierdzonego przez MPC Metal jego zamówienia.
 2. Każda dostawa częściowa stanowi odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez MPC Metal
 3. Niedotrzymanie terminu dostawy przez MPC Metal uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli MPC Metal pomimo pisemnie uzgodnionego z Kupującym dodatkowego terminu nadal ’ pomimo pisemnego wezwania ’ nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem ust 4.
 4. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. nieterminowa dostawa przez dostawców MPC Metal, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy MPC Metal, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory materiałowe i surowcowe itp. MPC Metal jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy, chyba, że okoliczności uniemożliwiają takie zawiadomienie. Jeżeli okres opóźnienia przekracza 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez prawa do Żądania  jakiegokolwiek odszkodowania. Jeśli umowa przewidywała wydanie towaru częściami, ewentualne odstąpienie od umowy dotyczy tylko i wyłącznie opóźnionej części świadczenia, a nie świadczeń przewidzianych w terminie późniejszym. Niedotrzymanie terminu dostawy  przez MPC Metal z ww. przyczyn powoduje, iż Kupującemu nie przysługują Żadne roszczenia o  naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru niezwłocznie po powiadomieniu o jego dostępności w magazynach MPC Metal. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera towaru lub odmawia jego przyjęcia w wyznaczonym terminie, MPC Metal przysługuje prawo umieszczenia towaru w magazynie na koszt i ryzyko Kupującego oraz żądania od niego zwrotu kosztów transportu, jeżeli odmowa odbioru towaru realizowana była środkami Sprzedającego i została dokonana w magazynie Kupującego. Jeśli opóźnienie w odbiorze towaru z magazynu MPC Metal przekracza termin dwóch tygodni w stosunku do daty pozostawienia towaru do dyspozycji Kupującego lub jeśli Kupujący odmawia przyjęcia towaru MPC Metal przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu lub dokonania sprzedaży towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego z zastrzeżeniem innych, przysługujących MPC Metal praw.
 6. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez MPC Metal związanych z realizacją tego zamówienia. Zamówienie w żadnym wypadku nie może zostać wycofane bez pisemnej zgody MPC Metal.

§8

 1. MPC Metal dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie zapakowany.
 2. Materiały użyte do standardowego pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych MPC Metal i nie podlegają zwrotowi. Za pakowanie niestandardowe MPC Metal może naliczyć dodatkowe koszty jeśli nie było to ustalone przed zawarciem umowy.

§9

 1. W przypadku, gdy Kupujący decyduje się korzystać z dostawy towaru realizowanej środkami transportu MPC Metal (lub jego dostawców), Kupujący zapewnia wszelkie niezbędne środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu.
 2. MPC Metal zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią niedogodności, na które MPC Metal nie ma wpływu, np. ograniczenia w ruchu drogowym, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał Żadnych reklamacji związanych z opóźnieniem dostawy.
 3. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd samochodu o obciążeniu na jedną oś 10 ton, długości naczepy 13, 6 metrów i wysokości 4, 0 metrów. O ewentualnych utrudnieniach Kupujący ma obowiązek poinformować MPC Metal w zamówieniu, akceptując jednocześnie ewentualne opóźnienia w dostawie z tym związane.

§10

 1. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych np. przepakowanie, cięcie, foliowanie, przeładunek itp. są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia.
 2. MPC Metal zastrzega, iż w przypadku przeterminowanych płatności, nieuregulowania odsetek za opóźnione płatności, lub przekroczenia limitów kredytowych przez Kupującego oraz innych jego działań na szkodę MPC Metal realizacja kolejnych zamówień zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

§11

 1. W przypadku, gdy Towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru następuje w momencie wydania Towaru Kupującemu. Jeżeli w momencie odbioru Towaru od przewoźnika Kupujący stwierdzi istniejącą różnicę pomiędzy Towarem rzeczywiście dostarczonym, a Towarem określonym w dokumentach przewozowych lub też uszkodzenie towaru, powinien on natychmiast wpisać swoje zastrzeżenia do egzemplarza listu przewozowego przewoźnika lub do specyfikacji towaru. Czynności te mają na celu ustalenie zasad i zakresu ewentualnej odpowiedzialności przewoźnika.
 2. Niedopełnienie przez Kupującego powyższych obowiązków oznaczać będzie:
  a) jego rezygnację z przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru w przypadku uszkodzeń towaru;
  b) jego zgodę na zmianę zawartej umowy w części dotyczącej oznaczenia jej przedmiotu oraz ceny w przypadku różnic pomiędzy Towarem dostarczonym lub jego ilością, a tym który został wpisany do listu przewozowego lub specyfikacji.
 3. W przypadku, gdy Kupujący odbiera Towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści ciężarów związanych z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru następuje z momentem wydania mu Towaru w magazynach MPC Metal. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu Kupującego winna posiadać pisemne upoważnienie wydane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego.

§12

 1. Sprzedany towar z zastrzeżeniem postanowień § 13 nie podlega zwrotowi chyba, że MPC Metal wyraził pisemna zgodą na jego zwrot.
 2. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone, w opakowaniach fabrycznych oraz identyfikowalne w zakresie parametrów zawartych w atestach lub innych dokumentach.

Rozdział IV
Reklamacje
§13

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru, pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
 2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych musi nastąpić w momencie odbioru Towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych. Postanowienia § 11 mają odpowiednie za stosowanie.
 3. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych, w zakresie wad nieukrytych, musi nastąpić  niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych. Reklamacja jakościowa, w zakresie wad ukrytych, które zostały wykryte podczas obróbki towaru musi być poprzedzona natychmiastowym zatrzymaniem dalszego procesu technologicznego z jednoczesnym zgłoszeniem wad do MPC Metal. Nie dopełnienie przez Kupującego powyższych zobowiązań powoduję utratę uprawnień do reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.
 4. Reklamacje wad ukrytych wyjawionych w procesie dalszego przetwarzania rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy
 5. MPC Metal jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentów dostawy, a także innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 6. MPC Metal w przypadku wykonania usługi gwarantuje zachowanie tolerancji wymiaru, kształtu oraz  powierzchni. MPC Metal nie odpowiada za własności mechaniczne powierzonego towaru. Wszelkie dodatkowe wymagania powinny być ustalone przed zawarciem umowy wykonania usługi. MPC Metal w przypadku braku takich ustaleń ma prawo do odstąpienia wykonania usługi.
 7. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji MPC Metal przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji przez MPC Metal.
 8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną MPC Metal może według swego uznania albo wymienić towar na nowy, wolny od wad lub wadę usunąć albo zaproponować obniżenie ceny. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 9. MPC Metal może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego.
 10. Jeśli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia ogranicza się wyłącznie do towarów wadliwych.
 11. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
 12. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru reklamowanego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody MPC Metal.
 13. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
 14. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez MPC Metal jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego.
 15. MPC Metal nie ponosi odpowiedzialności za towar Użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.
 16. MPC Metal nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.
 17. MPC Metal ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania wobec MPC Metal przez Kupującego wszelkich zaległych należności.
 18. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącenia
  swoich roszczeń.
 19. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez MPC Metal jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach.

Rozdział V
Warunki płatności
§14

 1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez potrąceń w terminie podanym na fakturze lub według uzgodnionych warunków płatności.
 2. Kupujący staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar, w terminach określonych przez MPC Metal (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej ’ art. 589 kodeksu cywilnego) chyba, że strony odmiennie ustalą.
 3. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto MPC Metal.
 4. W przypadku opóźnienia płatności MPC Metal ma prawo bez dodatkowych wezwań naliczyć, odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości. Odsetki za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w  którym upłynął termin płatności.
 5. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, MPC Metal jest uprawniony do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.
 6. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, MPC Metal ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej  wymagalnych.
 7. Kupującemu nie przysługuje wobec MPC Metal prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.
 8. Weksle i czeki przyjmowane są wyłącznie w celach zabezpieczenia roszczeń, po uprzednim uzgodnieniu z  MPC Metal
 9. W wypadku zamówienia towaru standardowego, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się  z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy, MPC Metal ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 100% wartości brutto w części niezrealizowanego zamówienia.
 10. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy towaru specyficznego na indywidualne zamówienie Kupującego, MPC Metal ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
 11. Dostawy towaru specyficznego na indywidualne zamówienie Kupującego wymagają dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez MPC Metal.
 12. MPC Metal ma prawo Żądać odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.
 13. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia MPC Metal o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub też w podpisanych umowach lub innych porozumieniach handlowych, uważane są za skuteczne.

Rozdział VI
Odszkodowania
§15

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku produktów wykonanych ze stali nie można wykluczyć istnienia drobnych zarysowań, nalotów, przebarwień, zaoliwień lub innych nieoczywistych wad strukturalnych. MPC Metal nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, jeżeli wady te nie wynikają z możliwej przez Kupującego do udowodnienia premedytacji lub rażącego niedbalstwa ze strony MPC Metal.

Rozdział VII
Siła wyższa
§16

 1. Jakiekolwiek nieprzewidziane nadzwyczajne okoliczności, takie jak w szczególności uszkodzenia lub  zniszczenia maszyn i urządzeń u producentów Towarów, mające poważny wpływ na ich produkcję,  nadzwyczajne warunki pogodowe uniemożliwiające transport towarów, strajki, rewolty i zamieszki, wojna, brak środków produkcji, stan wojenny, inne nieprzewidziane polityczne i/lub ekonomiczne kryzysy, jakiekolwiek rządowe zarządzenia lub zmiany prawa ustanawiające ograniczenia produkcyjne lub powodujące brak możliwości produkcji lub/i sprzedaży, epidemie, akty terroryzmu stojące na przeszkodzie którejkolwiek ze stron w realizacji całości lub części zamówienia, powstające poza kontrolą i bez woli stron powinny być traktowane jako przypadek działania siły wyższej.
 2. Strona narażona na działanie siły wyższej nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte  wykonanie umowy. Wykonanie umowy może być w tym przypadku zawieszone w całości lub w części. Strona narażona na działanie tej siły może również bez prawa do odszkodowania odstąpić od umowy z  zastrzeżeniem postanowień § 7.4.
 3. Strona będąca narażona na działanie siły wyższej, zobowiązana jest powiadomić druga stronę w terminie
  7 dni, za pośrednictwem listu poleconego, chyba że brak takiej możliwości to w inny dowolny sposób o zaistniałym zdarzeniu.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§17

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich  wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest Lublin.
 2. MPC Metal i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z  wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory wynikłe pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby MPC Metal. MPC  Metal zastrzega sobie prawo złożenia powództwa do sądu właściwego dla Kupującego, jeżeli może to wpłynąć na przyśpieszenie rozstrzygnięcia sporu.
 3. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z Kupującym umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody MPC Metal.
 4. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.
 5. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MPC Metal oraz podmioty działające na zlecenie MPC Metal w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez MPC Metal oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez MPC Metal działalnością gospodarczą. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami OWS mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w  transakcjach handlowych (Dz. U. 2003r. Nr 139 poz. 1323).

§18

Niniejsze OWS zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu
MPC Metal Sp. z o.o. w Lublinie z dnia 22.07.2019r.